Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Cao Quang Thành

Địa chỉ: 192 Cao Thắng, 11, Quận 10, Hồ Chí Minh