Nhà thuốc Thuận Sanh

Địa chỉ: 102 Tân Hòa Đông, 14, Quận 6, Hồ Chí Minh