Nhà thuốc Kiến Việt

Địa chỉ: 726 Nguyễn Kiệm, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh