Công Nghệ Y Khoa DNA

Cơ sở Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Viện Di Truyền Y Học, 186-188 Nguyễn Duy Dương