Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Phạm Ngọc Trạm

Địa chỉ: 223 đường số 8, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh