Hals Spa

Địa chỉ: 147 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh