Nhà thuốc y học dân tộc Nguyễn Minh Trí

Địa chỉ: 96 Nguyễn Thị Nhỏ, 15, Quận 5, Hồ Chí Minh