Nhà thuốc số 29 - 170 Âu Dương Lân

Địa chỉ: 170 Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh