Mỹ viện Nhật Tiên

Địa chỉ: 16a Hương Lộ 14, 20, Tân Bình, Hồ Chí Minh