Phòng khám Thiên Anh 2

Địa chỉ: 420 Hoàng Hữu Nam , Long Thạnh Mỹ , Quận 9, Hồ Chí Minh