Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Lý Huy Khanh

Địa chỉ: 9/4 Hồ Thị Kỷ, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh