Khoa Mắt - Bệnh viện Thánh Mẫu

Địa chỉ: 118 Bành Văn Trân, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh