Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Từ Quốc Thanh

Địa chỉ: 200 Nguyễn Duy Dương, 3, Quận 10, Hồ Chí Minh