Cơ sở Chăm sóc sức khỏe - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

Địa chỉ: 137 Đặng Chất, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh