L'opera De Paris Spa

Địa chỉ: 40 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh