Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Duy Hùng

Địa chỉ: 387/18 Hàn Hải Nguyên, 2, Quận 11, Hồ Chí Minh